ภาพกิจกรรม - Sanpatong Suwannarat School | https://sswr.ac.th

ภาพกิจกรรม

การอบรมยกระดับทักษะโค้ดดิ้ง สู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น (Cod..

รับการตรวจสอบและติดตามการจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบ..

การประเมินความสามารถในการอ่าน(Reading Test:RT) นักเรียนชั้นป..

รับโล่รางวัล ประกาศเชิดชูเกียรติ โรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่และ..

การรายงานตัวนักเรียนชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียน MEP

การประชุมรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธสู่โ..

การประกวดดนตรีล้านนาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 THAILAND LANN..

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดห้องเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิท..

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนศรีจอมทอง

วันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2565

ทำบุญผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสนับสนุนสื่ออุปกรณ์การเรียนกา..

การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)​ ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2..

?>