ภาพกิจกรรม

การอบรมโครงการตัวฉันเป็นของฉัน ปีการศึกษา2565

การอบรมโครงการตัวฉันเป็นของฉัน ปีการศึกษา2565

ตั้งประธานนักเรียน ปี 2566

ตั้งประธานนักเรียน ปี 2566

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 256..

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

วันตรุษจีน ปี 2566

วันตรุษจีน ปี 2566

“ยุหว่า-ทุ่งต้อม เกมส์” ครั้งที่ 1

“ยุหว่า-ทุ่งต้อม เกมส์” ครั้งที่ 1

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

“กาดหมั้วสวร.พอเพียง”

“กาดหมั้วสวร.พอเพียง”

วันเด็กอนุบาลประจำปี 2566

วันเด็กอนุบาลประจำปี 2566

Young Explorers English Camp 2022

Young Explorers English Camp 2022

กิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล ๕

กิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล ๕

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566

Merry Christmas & Happy New Year 2023

Merry Christmas & Happy New Year 2023

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ (Day Camp) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ (Day Camp) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ (Day Camp) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ (Day Camp) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Sport Day ครั้งที่ 17

Sport Day ครั้งที่ 17

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มเครือข่ายสันป่าตอง 1

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มเครือข่ายสันป่าตอง 1

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนพร้อมรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/25..

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนพร้อมรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

รอบสอบชิงทุนและจองที่เรียน ปีการศึกษา 2566

รอบสอบชิงทุนและจองที่เรียน ปีการศึกษา 2566

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ผอ.ศฤงคาร แป้นกลาง

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ผอ.ศฤงคาร แป้นกลาง

ประกาศผลรางวัลการประกวดคลิปวีดิโอ ภายใต้หัว "ชีวิตวิถีใหม่ต้..

รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2564 ของสำนักงานลูกเสือ..

การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (National Test..

ประกาศผลรางวัลการประกวดคลิปวีดิโอ ภายใต้หัว "ชีวิตวิถีใหม่ต้..

การรายงานตัวและชำระค่าเล่าเรียนของนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึก..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทย..

างวัลจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มีผลการประเมินองค์..

กต.ตร.สภ.สันป่าตองและกลุ่มจิตอาสารับปรุงสัญญาณและเครื่องหมาย..

ผลการทดสอบ CEFR ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษ..

การอบรมยกระดับทักษะโค้ดดิ้ง สู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น (Cod..

รับการตรวจสอบและติดตามการจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบ..

การประเมินความสามารถในการอ่าน(Reading Test:RT) นักเรียนชั้นป..

รับโล่รางวัล ประกาศเชิดชูเกียรติ โรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่และ..

การรายงานตัวนักเรียนชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียน MEP

การประชุมรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธสู่โ..

การประกวดดนตรีล้านนาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 THAILAND LANN..

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดห้องเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิท..

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนศรีจอมทอง

วันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2565

ทำบุญผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสนับสนุนสื่ออุปกรณ์การเรียนกา..

การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)​ ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2..

การประเมินสถานศึกษาต้นแบบ “บวร” สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ประจำปี ..

กิจกรรมวันตรุษจีนโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

การประเมินเพื่อขอพิจารณาเปิดห้องเรียนพิเศษ EP/ MEP

วันครู 16 มกราคม 2565

โรงเรียนวิถีพุทธ “ ระดับเพชร ”

รางวัลผู้บริหาร ดีเด่น ด้านการขับเคลื่อน“โรงเรียนวิถีพุทธในส..

มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการสอบ O-Net ปี 2563 ที่ไ..

Chirstmas day at Sanpatong Suwannarat Wittayakarn School 202..

รางวัล “ครูดีในดวงใจ” พ.ศ.๒๕๖๕

รางวัลโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จในการถอดบทเรียนและพัฒนานวัตกรร..

การรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยสะแพด โรงเร..

ประเมินความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดเรียนแบบ On Site

ประเมินความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดเรียนแบบ On Site

ประชุมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ประชุมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

คนเก่งสวร.ทุกคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โค..

คนเก่งสวร.ทุกคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการพิเศษเพชรน้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองว..

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ร..

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564

บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA)คณะครู..

บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA)คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA)คณะครู..

บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA)คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA)คณะครู..

บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA)คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA)คณะครู..

บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA)คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA)คณะครู..

บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA)คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) รองผู..

บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการตรวจเชื้อโควิด ด้วยช..

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการตรวจเชื้อโควิด ด้วยชุดตรวจ ATK

บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) คณะคร..

บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) คณะครูอัตราจ้าง

บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) คณะคร..

บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA)คณะครู..

บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA)คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่อายุครบ 12 ปี เข้ารับการฉีด..

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่อายุครบ 12 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

ร่วมรับชมงานแสดงมุทิตาจิตออนไลน์ แด่ข้าราชการครูที่เกษียณอาย..

ร่วมรับชมงานแสดงมุทิตาจิตออนไลน์ แด่ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการของโรงเรียนประจำปี2564

กิจกรรมประกวดการผลิตสื่อนวัตกรรมการสอนออนไลน์

กิจกรรมประกวดการผลิตสื่อนวัตกรรมการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

"ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 19 พ.ศ.2564

"ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 19 พ.ศ.2564

นายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเ..

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นำโดย นายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการ..

การมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้กับทางโ..

นายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูบุคลากรและนักเรียนให้ก..

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ได้รับการติดตามผลตาม..

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ได้รับการติดตามผลตามโครงการพัฒนาระบบบริหารและติดตามข้อมูลพลั..