ฝ่ายบริหาร

นายศฤงคาร แป้นกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาววารุณี ธินวล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางณฐพร มูลวงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน