ฝ่ายบริหาร

นายศฤงคาร แป้นกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาววารุณี ธินวล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายรัตนพงศ์ ตุมพสุวรรณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวบุญสิตา คำมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน