ลูกจ้างประจำ

นายนคร ใจสุข
นักการภารโรง
นายจักรี เดชะเสาร์
นักการภารโรง
นางพิกุล กันอินทร์
แม่บ้าน
นางวราพร สิงห์กี
แม่บ้าน
นางกัลยา แก้วหลวง
แม่บ้าน
นางอภิญญา ปัญญาติ๊บ
แม่บ้าน
นางสาวดรุณี ใจสุข
แม่บ้าน
?>