ลูกจ้างประจำ

นายนคร ใจสุข
นักการภารโรง
นายสายัญ กุนะกุล
นักการภารโรง
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -