ครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวพิมพ์วลัญช์ ก้อนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1 )
นางสาวณภาพร ชัยเจริญวิจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2 )
นางสาวอัชฌา อินทะจักร์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3 )
นางวรางคณา เภาโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1 )
นางอุบลรัตน์ คำฟู
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2 (หัวหน้าสายชั้นอนุบาล) )
นางสุชาดา รัตนวิมลเมือง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3 )
นางสาวปิยมน คำชมภู
ครูอัตราจ้าง
( ครูTAประจำชั้นอนุบาล 2/1 )
นางสาวจิตรกัญญา พันธมาศ
ครูอัตราจ้าง
( ครูTAประจำชั้นอนุบาล 3/1 )
นางสาวจิตรากุล สุริยะธำรงกุล
ครูอัตราจ้าง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล )
?>