คณะครูอนุบาล

นางสาวณภาพร ชัยเจริญวิจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( หัวหน้าสายชั้นอนุบาล )
นางกรรณิกา แสนใจเป็ง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
นางสาวพิมพ์วลัญช์ ก้อนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
นางอุบลรัตน์ คำฟู
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
นางสุชาดา รัตนวิมลเมือง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
นางวรางคณา เภาโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)