ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาววรัชญ์สรา สุขอ้าย
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 )
นางสาวชัชกมล สุริยะ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 )
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
นางพรพิมล ไวยกุล
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 )
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
นางผการัตน์ มูลยศ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 )
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
นางสาวพรทิวา เมืองลือ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 )
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
นางสุกัญญา สิงห์กี
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 )
นางจิราพร ชมภูมิ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 )
นายบงการ ศรีนันตา
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( (ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) )
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
นายนิติธาดา จุมปา
ครูอัตราจ้าง
( ครูTAประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 )
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
นายธนกร มณีขัติย์
ครูอัตราจ้าง
( ครูTAประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 )