ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาววรัสรา สุขอ้าย
ครู (คศ.1)
( ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 )
นางสาวชัชกมล สุริยะ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 )
นางผการัตน์ มูลยศ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 )
นางพรพิมล ไวยกุล
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 )
นางพิชญาภา พิไรแสงจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 หัวหน้าระดับชั้น )
นางสุกัญญา สิงห์กี
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 )
นางจิราพร ชมภูมิ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 )
นายบงการ ศรีนันตา
ครู (คศ.1)
( ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 )
นายรัชกร สุดสงวน
ครูอัตราจ้าง
( ครูTAประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 )
นายธนกร มณีขัติย์
ครูอัตราจ้าง
( ครูTAประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 )
นางสาวอัญชลี คำลือ
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (คณิตศาสตร์) )