คณะครูประถมศึกษาปีที่ 5

นางณัฐนันท์ แสนเรือน
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 )
นายมนตรี ทองอรุณศรี
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 )
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
นางณัฐรดา ศรีภูมิรัติ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 )
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
นางนฤมล อ่างคำ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 )
นางพิมพ์ผกา เมืองไสย
ครูเชี่ยวชาญ (คศ.4)
( ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 )
นางทรายทอง บุญโญ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 )
นายปรีชา ต้อตานา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 )
-ว่าที่ร้อยตรีเธียรชัย น้อยประสาน
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 )
นายวทัญญู กุศล
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 )
นายปฏิภาณ พรหมมินทร์
ครูอัตราจ้าง
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 )
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -