ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายมนตรี ทองอรุณศรี
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 )
นางณัฐรดา ศรีภูมิรัติ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 )
นางนฤมล อ่างคำ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 (หัวหน้าระดับชั้น) )
นางสาวณภัค ชีพพึงวนา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 )
นางณัฐนันท์ แสนเรือน
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 )
นางพรพิมล อ้นบำรุง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 )
นางทรายทอง บุญโญ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 )
นายปรีชา ต้อตานา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 )
ว่าที่ร้อยตรีเธียรชัย น้อยประสาน
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 )
นางสาวเดียรนันท์ กมลเรืองวณิช
ครูอัตราจ้าง
( ครูTAประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 )