ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวพรทิวา เมืองลือ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 (หัวหน้าระดับชั้น) )
นางอรวรรณ แก้วคำ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 )
สิบเอกอรวรรณ ปวนแดง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 )
นางสาววรารมณ์ สมมุติ
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 )
นางสาวน้ำค้าง สวัสดิ์ประดิษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 )
นายชยพล สิงห์บัว
ครู (คศ.1)
( ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 )
นายวทัญญู กุศล
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 )
นายกฤษฎา สาทะติ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 )
นางสาวพิมณภัทร ตั้งอิสระสกุล
ครูอัตราจ้าง
( ครูTAประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 )
นางสาวเดียรนันท์ กมลเรืองวณิช
ครูอัตราจ้าง
( ครูTAประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 )