ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายชนินทร์ เอื้องไพบูลย์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 )
นางอรวรรณ แก้วคำ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 )
สิบเอกอรวรรณ ปวนแดง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 )
นายชยพล สิงห์บัว
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 )
นางสาวน้ำค้าง สวัสดิ์ประดิษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 )
นายวทัญญู กุศล
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 )
นายกฤษฎา สาทะติ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 )
นางสาวกมลศิริ แก้วน้อย
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 )
นางสาวอัญชลี คำลือ
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 )
นางสาวธารีรัตน์ โล่ทอง
ครูอัตราจ้าง
( ครูTAประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 )
นายณัฏฐโรจน์ กาญจนะประโชติ
ครูอัตราจ้าง
( ครูTAประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 )
?>