คณะครูประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวอัจฉรา ผดุงพานิช
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 หัวหน้าระดับชั้น )
นางสาวกรณิกา สมเต่ย
ครูผู้ช่วย
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 )
นางสาวสายชล ศรีพูล
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 )
นางพรพิมล อ้นบำรุง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 )
นางสาวชัชกมล สุริยะ
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 )
นายฤทธิชัย ขันตี๋
ครูผู้ช่วย
( ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 )
นายนคร ตาสา
ครู (คศ.1)
( ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 )
นางสาวนฤมล ทิพย์ปัญญา
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 )
นางสาวนิตยา แก่นพุต
ครูอัตราจ้าง
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 )
นางสาวญาณวีร์ รักสัจจา
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 )
นางสาวอัญชลี ชัยวรรณ์
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 )