ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวกรณิกา สมเต่ย
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 )
นางสาวสายชล ศรีพูล
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 )
นางวรินทร์ทิพย์ เลิศพฤกษ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 )
นายนคร ตาสา
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 )
นางสาวอัจฉรา ผดุงพานิช
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 หัวหน้าระดับชั้น )
นางสาวนาถยา โยธะคง
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 )
นายฤทธิชัย ขันตี๋
ครูผู้ช่วย
( ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 )
นางสาวนิตยา แก่นพุต
ครูอัตราจ้าง
( ครูTAประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 )
นายชาตรี วอบือ
ครูอัตราจ้าง
( ครูTAประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 )
นางสาวศิริลักษณ์ ปุ๊กถา
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ภาษาจีน) )
นางสาวกมลศิริ แก้วน้อย
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (คอมพิวเตอร์) )