ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - Sanpatong Suwannarat School | https://sswr.ac.th

ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวฐานิตา อดทน
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 )
นางสาวกัลยา แก้วจันทร์
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 หัวหน้าระดับชั้น )
นางสุวิมล ปันทะนันท์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 )
นางณฐมน คงวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 )
นางนฤมล ทิพย์ปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 )
นางสาวนันทวรรณ หงษ์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 )
นางวิลาวัณย์ อิทธิเดช
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 )
นายศศิคุณ วิเศษทรัพย์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 )
นางสาวหนึ่งศิลป์ ขัติยะหล้า
ครูอัตราจ้าง
( ครูTAประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 )
นายเกรียงศักดิ์ จันทร์ตา
ครูอัตราจ้าง
( ครูTAประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 )
นางสาวจิระประภา นันตา
ครูอัตราจ้าง
( ครูTAประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 )
?>