คณะครูประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวกัลยา แก้วจันทร์
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 หัวหน้าระดับชั้น )
นางสาวฐานิตา อดทน
ครูผู้ช่วย
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 )
นางสุวิมล ปันทะนันท์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 )
นางณฐมน คงวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 )
นางวิลาวัณย์ อิทธิเดช
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 )
นายศศิคุณ วิเศษทรัพย์
ครู (คศ.1)
( ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 )
นางสาวนันทวรรณ หงษ์ทอง
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 )
นางสาวหนึ่งศิลป์ ขัติยะหล้า
ครูอัตราจ้าง
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 )
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
นายเกรียงศักดิ์ จันทร์ตา
ครูอัตราจ้าง
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 )
นางสาวอภิรุจี จันเวียง
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 )
นางสาวจิระประภา นันตา
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 )
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -