คณะครูประถมศึกษาปีที่ 1

นางกรองจิตร์ ธรรมคุณ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 หัวหน้าระดับชั้น )
นางวาสนา หงษ์ใจสี
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 )
นางสาวนฤมล นพไทย
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 )
นางเพลินพิศ สิทธิราษฏร์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 )
นางพัชรี จันโม
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 )
นางสาวสุธรรม ยาริมูล
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 )
นางสาววรัญญา เรืองฤทธิ์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 )
นายรัชกร สุดสงวน
ครูอัตราจ้าง
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 )
นางสาวสรินยา ธนะแพทย์
ครูอัตราจ้าง
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 )
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
นางภัทราพร แสนสุข
ครูอัตราจ้าง
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 )
นางสาวนฤมล ศรีพวงใจ
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 )
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -