คำขวัญประจำโรงเรียนคำขวัญของโรงเรียน : เรียนดี  มีคุณธรรม  รักความสะอาด