การรับนักเรียน

เปิดรับสมัครนักเรียนสอบชิงทุนและจองที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2565


 

 สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายทะเบียน

การสมัครด้วยตนเองขั้นตอนมีดังนี้

1. ซื้อใบสมัครและระเบียบการ ที่ใต้ถุนอาคารสุวรรณราษฎร์ 95 ปี (ค่าระเบียบการรับสมัคร 100 บาท) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 28 ตุลาคม 2564  เวลา  8:00 - 15:30  น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
2. เตรียมหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วน
         - สำเนาสูติบัตร
         - ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
         - ใบสมัครฉบับจริง(กรุณาเขียนตัวบรรจง)  ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย (รูปถ่ายสวมชุดนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว)
         - สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
         - ใบรับรองของสถานศึกษา กรณีที่ไม่ใช่นักเรียนโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

3. นำใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ยื่นที่จุดรับสมัครใต้ถุนอาคารสุวรรณราษฎร์ 95 ปี  โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) วันที่ 11 ตุลาคม - 28 ตุลาคม 2564  เวลา  8:00 - 15:30  น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 
 สมัครแบบออนไลน์

การสมัครแบบออนไลน์มีขั้นตอนดังนี้
1. กรอกข้อมูลในลิ้งก์รับสมัครออนไลน์ให้ครบถ้วน พิมพ์ใบสมัครเพื่อแนบในขั้นตอนต่อไป
2. ยื่นใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 11-28 ตุลาคม 2564
ตามคิวอาร์โค๊ดด้านล่างหรือ ลิ้งค์รับสมัคร
3. แนบหลักฐานประกอบการรับสมัคร และหลักฐานการชำระเงินในแบบฟอร์มการรับสมัครออนไลน์
4. นำใบสมัครตาม ข้อ1 พร้อมสำเนาเอกสารตาม ข้อ 3 มามอบในวันประเมินความพร้อม
5. ชำระค่าสมัคร 100 บาท โอนเข้าบัญชี เงินบริจาคโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  ธนาคารกรุงไทย สาขาสันป่าตอง  เลขที่บัญชี 524-0-46461-8


หมายเหตุ สำหรับผู้ปกครองที่ซื้อใบสมัครและยื่นสมัครให้นักเรียนผ่านระบบออนไลน์
1. คลิกเข้าลิ้งค์ที่กำหนดไว้ ( คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนใบสมัครออนไลน์) โดยผู้ปกครองจะต้องลงทะเบียนการใช้งาน E-Mail ก่อน เพราะมีการแนบไฟล์ในการสมัครผ่านระบบออนไลน์
2. เมื่อกรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์ครบ เอกสารจะส่งเข้าไปใน E-Mail ที่แจ้งในการสมัคร พิมพ์ใบสมัครเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
3.ให้เข้าสู่ระบบการสมัครออนไลน์ (  คลิกที่นี่เพื่อสมัครออนไลน์   )โดยจะต้องนำเอกสาร ข้อ 2 มาแนบในระบบด้วย
4. เมื่อกรอกข้อมูลในระบบการสมัครออนไลน์ พร้อมแนบเอกสารให้ครบทุกข้อสามารถกดส่งข้อมูลได้ พร้อมนำเอกสารตัวจริงมายื่นในวันที่ประเมินความพร้อม