โครงสร้างการบริหารงาน

 

โครงสร้างการบริหารงานปีการศึกษา ๒๕๖๖
โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)