โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างการบริหารงานปีการศึกษา ๒๕๖๕
โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)